10. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN ĐÁP ỨNG DAO ĐỘNG CỦA DẦM DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC DI ĐỘNG
Trang 30 |  PDF (Size KB)
Bùi Văn Tuyển1, Nguyễn Trọng Dũng1

 

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN ĐÁP ỨNG DAO ĐỘNG CỦA DẦM DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC DI ĐỘNG

 Bùi Văn Tuyển1, Nguyễn Trọng Dũng1

1Trường Đại học Thủy lợi, email: tuyenbv@tlu.edu.vn

 

  1. GIỚI THIỆU

   Như chúng ta đã biết, đối với một dầm đàn hồi với các đầu cố định ứng suất nén sẽ sinh ra khi nhiệt độ tăng. Kết quả của (Lestari và Hanagud, 2001), (Cvetcanin và Atanackovic, 1994) đã chỉ ra rằng tần số riêng của dầm bị nén cơ học giảm khi lực nén dọc trục tăng. Nghiên cứu của (Li, nnk; 2014) cho thấy tất cả các tần số của dầm đều giảm liên tục cùng với sự gia tăng của nhiệt độ. Và các điều kiện biên có ảnh hưởng rõ ràng đến mối quan hệ nhiệt độ tần số. Theo tác giả được biết chưa có nghiên cứu nào về đáp ứng động lực học của dầm trong môi trường nhiệt độ.

   Trên cơ sở lý thuyết dầm Euler-Bernoulli và phương pháp phần tử hữu hạn, nghiên cứu này xét ảnh hưởng của nhiệt độ đến đáp ứng động lực học của dầm giản đơn. Phương trình chuyển động cho dầm được thiết lập dựa vào nguyên lý Hamilton. Đáp ứng động lực học được tính toán với sự trợ giúp của phương pháp tích phân trực tiếp Newmark.