7. ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ KÍCH THƯỚC LÊN HỆ SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM MICRO CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG
Trang 21 |  PDF (Size KB)
Vũ Thị An Ninh1, Nguyễn Đình Kiên2

 

 
ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ KÍCH THƯỚC
LÊN HỆ SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM MICRO
CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG

  

Vũ Thị An Ninh1, Nguyễn Đình Kiên2
1Trường Đại học Giao thông Vận tải, email: vuthianninh@utc.edu.vn
2Viện Cơ học - VAST  

 

 1. GIỚI THIỆU

 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kết cấu với kích thước micro đã được mở rộng nghiên cứu. Ứng xử động học của dầm micro không thể giải thích dựa trên các lý thuyết cơ học cổ điển, để khắc phục những hạn chế này, lý thuyết ứng suất cặp được đề xuất trong [1] đã được sử dụng. Đối với bài toán dầm micro chịu tác dụng của tải trọng/khối lượng di động, sự phụ thuộc của các đáp ứng động lực học vào tham số kích thước của dầm cần được nghiên cứu. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kích thước lên hệ số động lực học của dầm micro chịu khối lượng di động. Các biểu thức năng lượng của dầm micro được xây dựng dựa trên lý thuyết ứng suất cặp kết hợp với lý thuyết dầm biến dạng trượt bậc ba. Phương trình chuyển động rời rạc của dầm được thiết lập dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn và được giải bằng tích phân trực tiếp Newmark. Độ chính xác của phương pháp đưa ra, sự hội tụ của phần tử dầm và các kết quả đưa ra được khảo sát chi tiết.

 

 Xem thêm ...