3. ỨNG XỬ PHI TUYẾN CỦA DẦM COMPOSITES GIA CƯỜNG BỞI CÁC ỐNG NANO CÁC-BON CÓ PHÂN BỐ NGẪU NHIÊN
Trang 9 |  PDF (Size KB)
Bùi Thị Thu Hoài

 

ỨNG XỬ PHI TUYẾN CỦA DẦM COMPOSITES GIA CƯỜNG BỞI CÁC ỐNG NANO CÁC-BON CÓ PHÂN BỐ NGẪU NHIÊN

  Bùi Thị Thu Hoài1,2

1Viện Cơ học, VAST,
2Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

 

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

 Nhờ các đặc tính cơ, nhiệt, điện và vật lý vượt trội, các ống nano các-bon (CNTs) là vật liệu lý tưởng để gia cường cho vật liệu composite nền polymer. Phân tích kết cấu compoiste gia cường bởi các ống nano các-bon (CNTRC) được quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong bài báo này, tác giả tiến hành phân tích phi tuyến hình học của dầm sandwich CNTRC với sự phân bố ngẫu nhiên của CNTs. Tính chất vật liệu hiệu quả của dầm sandwich được tính toán bằng mô hình Eshelby-Mori-Tanaka. Sử dụng công thức Lagrange toàn phần và lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất, phần tử dầm phi tuyến được xây dựng và sử dụng để thiết lập phương trình cân bằng phi tuyến dạng rời rạc cho dầm. Phương pháp lặp Newton-Raphson được áp dụng kết hợp với kỹ thuật kiểm soát độ dài cung được sử dụng để tính toán đường cân bằng của dầm. Ảnh hưởng của sự kết tụ của CNTs cũng như tỉ phần thể tích của CNTs đối với ứng xử phi tuyến của dầm được nghiên cứu và thảo luận chi tiết.