1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT CHẤT BỀ MẶT SURFACTANT ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA MÁY BƠM LY TÂM
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Ngọc Minh1, Bùi Văn Hiệu1, Nguyễn Ngọc Huyên1, Nguyễn Anh Tuấn1

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT CHẤT BỀ MẶT SURFACTANT ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA MÁY BƠM LY TÂM

 

 Nguyễn Ngọc Minh1, Bùi Văn Hiệu1, Nguyễn Ngọc Huyên1, Nguyễn Anh Tuấn1

1Trường Đại học Thủy lợi, email: ngminh@tlu.edu.vn

 

 

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

 Các hoạt chất bề mặt Surfactant đã được chứng minh có khả năng giảm lực cản dòng chảy rối. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến đặc tính của máy bơm vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Trong nghiên cứu này, đường đặc tính của máy bơm ly tâm được xác định bằng thực nghiệm khi hoạt động với nước máy và với dung dịch chứa các hoạt chất bề mặt với các nồng độ khác nhau. Thử nghiệm đã được thực hiện trên các dung dịch có chứa các hoạt chất bề mặt Surfactant với các nồng độ khác nhau là 200 ppm ×1; 400 ppm ×1. Kết quả thí nghiệm cho thấy cột áp tổng của bơm cho các trường hợp dung dịch chất hoạt động bề mặt cao hơn so với khi làm việc với nước máy và công suất trục đối với các trường hợp dung dịch chất hoạt động bề mặt giảm so với nước máy. Điểm làm việc của bơm cũng dịch chuyển theo hướng tăng cột áp và lưu lượng.

 

 

Xem thêm ...