3. ỨNG DỤNG CẤU KIỆN MỚI TRONG XÂY DỰNG ĐÊ BIỂN PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT NỀN ĐẤT YẾU
Trang 9 |  PDF (Size KB)
Lê Tuấn Hải, Lê Xuân Roanh, Nguyễn Quang Tùng

ỨNG DỤNG CẤU KIỆN MỚI TRONG XÂY DỰNG ĐÊ BIỂN

PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT NỀN ĐẤT YẾU

 

Lê Tuấn Hải1, Lê Xuân Roanh1, Nguyễn Quang Tùng2

1Trường Đại học Thủy lợi, email: Hai.l.t@tlu.edu.vn

2Công ty thoát nước và đô thị - Busadco

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Kết cấu bảo vệ đê biển bao gồm phần bảo vệ mái phía biển, bộ phận chân kè, tường đỉnh, bảo vệ mặt đê, bảo vệ mái phía đông và hệ thống tiêu thoát nước tràn trong bão [1]. Các cấu kiện ở các vị trí này thông thường chọn bê tông cốt thép (đổ tại chỗ, hoặc đúc sẵn), đá đổ, đá chít mạch, vật liệu cấu kiện có

hình dạng khác [2]. Khi thiết kế sử dụng các kết cẩu bảo vệ nguyên tắc tính toán là sử dụng nguyên lý lấy tải trọng bản thân để thắng ngoại lực tác động. Kết cấu này khá nặng n, sử dụng cốt thép trong kết cấu. Thực tế cho thấy độ bn của kết cấu này thường dưới 10 năm.

Cấu kiện mới sử dụng bê tông cốt sợi phân tán, phi kim loại, vì thế cấu kiện khá mỏng, không bị ăn mòn cốt chịu lực. Lực giữ cấu kiện sử dụng là các cọc gia cường... vì thế đã giảm đi đáng kể trọng lượng của cấu kiện so với cấu kiện truyn thống.

 
 

Xem thêm...