KHOA MÔI TRƯỜNG - 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XV |  PDF (Size KB)
Khoa Môi trường

KHOA MÔI TRƯỜNG - 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

1. MỞ ĐẦU

 

Bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đmang tính toàn cầu, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công phát triển bn vững của đất nước, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Nhận thức được tính toàn cầu và cấp bách của các vấn đ v môi trường đa dạng phong phú, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp của suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên và mực nước biển dâng đối với nước ta, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đ ra nhiu chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ môi trường. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường Đại học Thủy lợi đã rất quan tâm mở rộng các ngành ngh đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển bn vững của đất nước. Đặc biệt là chuẩn bị các điu kiện và nguồn lực để thành lập Khoa Môi trường đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của trường trường Đại học Thủy lợi trong thế kỷ XXI.

 

Xem thêm...