3. PHẦN MỀM THIẾT KẾTHÀNH PHẦN BÊ TÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP ACI ỨNG DỤNG CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Trang 9 |  PDF (Size KB)
Hoàng Quốc Gia, Trịnh Khắc Kiên

PHẦN MỀM THIẾT KẾTHÀNH PHẦN BÊ TÔNG

THEO PHƯƠNG PHÁP ACI ỨNG DỤNG CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

 

Hoàng Quốc Gia1, Trịnh Khắc Kiên2

1Trường Đại học Thủy lợi, email: hoang.quocgia@tlu.edu.vn

2Sinh viên lớp 59CX4, Khoa Công trình , Trường Đại học Thủy lợi

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữliệu trong công nghệsản xuất. Cách mạng công ngiệp 4.0 tác động trên 3 phương diện: trên 3 phương diện công nghệcơbản: trí tuệnhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (internet of Things - IoT) và Dữliệu lớn (Big Data). Đối với ngành xây dựng, cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có những thành tựu khoa học nhưng vẫn còn rất hạn chế.

 

Cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sửnhân loại, cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi mọi mặt, từ đời sống cho tới công việc kinh doanh. Và chúng ta phải thay đổi đểbắt nhịp với nó, dù muốn hay không…

 

Cuộc cách mạng công nghệ4.0 đang và sẽ có những ảnh hưởng rất lớn tới ngành xây dựng thếgiới cũng nhưtại Việt Nam. Công nghệgiúp doanh nghiệp tiếp cận dựán tốt hơn, thiết kếhợp lý hơn, và cũng quản lý hiệu quả hơn. Nhận biết, hiểu và áp dụng công nghệvào ngành xây dựng là nhu cầu cấp thiết đối với các đơn vịhoạt động trong lĩnh vực xây dựng (chủ đầu tư, ban quản lý dựán, nhà thầu thi công, đơn vịtưvấn thiết kế, giám sát, nghiệm thu, kiểm định chất lượng…).

 

Xem thêm…