2. TÍNH TOÁN KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN CỦA ĐẬP TRÀN SỰ CỐ HỒ CHỨA NƯỚC YÊN LẬP - QUẢNG NINH
Trang 6 |  PDF (Size KB)
Phạm Thị Hương

TÍNH TOÁN KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN

CỦA ĐẬP TRÀN SỰ CỐ HỒ CHỨA NƯỚC YÊN LẬP - QUẢNG NINH

Phạm Thị Hương

Trường Đại học Thủy lợi; email: phamhuong@tlu.edu.vn

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Cụm công trình đầu mối hồchứa nước Yên Lập được xây dựng trên sông Míp thuộc địa phận huyện Hoành Bồtỉnh Quảng Ninh, công trình được đưa vào sử dụng khai thác từ năm 1988 đến nay. Cụm công trình bao gồm các hạng mục chính: 01 đập chính, 02 đập phụ, 01 tràn xảlũchính, 01 tràn sựcố; 01 cống lấy nước, và hệthống kênh, v.v...

 

Tràn sự cố của công trình thuộc dạng đập đất tựvỡkhi nước tràn qua đỉnh. Đây là loại tràn được sửdụng khá phổ biến hoạt động theo nguyên lý khi mực nước lũvượt qua đỉnh đập đất đắp trên ngưỡng tràn sựcố(thấp hơn cao trình đỉnh đập chính), gây vỡ đập và tràn sựcốhoạt  động. Thân đập đất trên ngưỡng tràn có thểlà một khối đồng nhất hoặc hai khối: khối thượng lưu chống thấm, khối hạlưu thường là cát đểgây mồi phá vỡđập khi có nước tràn qua đỉnh [1]

 

Xem thêm…