3/15/2024 2:16:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 

12g00 ngày 31/7/2024

Hạn cuối nộp bài (không điền thông tin tác giả)

 

12g00 ngày 09/9/2024

  

Hoàn thành phản biện

 

12g00 ngày 16/9/2024

 

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện

12g00 ngày 25/9/2024


Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (đã điền đầy đủ thông tin tác giả)

 

12/11/2024


Báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội nghị