3/15/2024 2:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 
GS.TS. Trịnh Minh Thụ                           Hiệu trưởng                                          Trưởng ban   
 
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái                  Phó Hiệu trưởng                                    Phó Trưởng ban   
 
PGS.TS. Hồ Sỹ Tâm                              Trưởng phòng KHCN&HTQT                Ủy viên      
 
TS. Lê Quang Tuấn                               Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT         Ủy viên