8/11/2023 8:56:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

1.

CN. Nguyễn Thị Phương Anh

Phụ trách chung

2.

TS. Nguyễn Thế Toàn

Phụ trách kỹ thuật

3.

KS. Nguyễn Nguyên Anh

Phụ trách kỹ thuật

4.

ThS. Nguyễn Huyền Nga

Cơ khí

5.

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Công nghệ thông tin

6.

TS. Trần Duy Quân

Công trình

7.

KS. Nguyễn Thị Thùy An

Điện - Điện tử

8.

TS. Phùng Mai Lan

Kinh tế và Quản lý

9.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

Kỹ thuật Tài nguyên nước, Hóa - Môi trường

10.

ThS. Đinh Thị Minh Nguyệt

Luật và Lý luận chính trị

11.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Ngôn ngữ Anh

12.

PGS.TS Triệu Ánh Ngọc

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi