4/27/2020 4:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Trường Đại học Thủy lợi

Trưởng ban

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Ngô Lê An

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Hồ Sỹ Tâm

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Thị Thế Nguyên

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Khổng Cao Phong

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

TS Phạm Đức Đại

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Nguyễn Việt Hưng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

TS Lê Văn Chính

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Ngô Văn Lực

Trường Đại học Phenikaa

Ủy viên

TS Tạ Quang Chiểu

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Trần Thị Ngọc Thuý

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Lâm Thị Lan Hương

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

ThS Dương Thuý Hường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên


pasting