5/15/2023 3:24:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TÊN BÀI
 
(Font chữ in hoa, đậm; Size: 18; Before, after: 24pt; At leats: 13pt)
Nguyễn Văn A1, Nguyễn Văn B2, Nguyễn Văn C3 và Nguyễn Văn D4
(Font chữ in thường; Size: 15; Before, after: 0pt; At leats: 13pt)
1Đơn vị công tác, email (Font  chữ in nghiêng; Size:15; Before, after: 0pt; At leats: 13pt)
...
4Đơn vị công tác (Font  chữ in nghiêng; Size:15; Before, after: 24pt; At leats: 13pt)

Chú ý:    - Không quá 4 tác giả, chỉ điền email của tác giả chính (ghi đầu tiên)

 -  Để thực hiện quy trình phản biện kín, phần thông tin tác giả chỉ điền vào bản hoàn chỉnh (camera ready)


QUY ĐỊNH CHUNG:

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, khổ giấy A4 chia 02 cột (width: 8,75cm, spacing: 0,5cm); font chữ Times New Roman cỡ chữ 13,5; dài không quá 03 trang kể cả bảng biểu, hình vẽ và tài liệu tham khảo.

Tác giả có nhiệm vụ chỉnh sửa nội dung theo ý kiến phản biện và có trách nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị.

      Bài viết điền thông tin tác giả và dài quá 03 trang sẽ bị loại. 

      Bài viết đã công bố kết quả ở ấn phẩm khác sẽ không được in lại bài trong Tuyển tập Hội nghị. Do đó tác giả phải cam kết tình trạng bài báo (đã hoặc chưa được công bố) ở cuối bài báo.

 

PHẦN NỘI DUNG:

Nên bao gồm các nội dung sau: (Font chữ Times New Roman; Size: 13,5; Justifed; Firstline: 0,5cm; Before, after: 0pt; At leats: 13pt; Tên mục in hoa, đậm; Before, after: 7pt)

1.   Giới thiệu chung

2.   Phương pháp nghiên cứu

3.   Kết quả nghiên cứu: Trình bày rõ ràng kết quả đạt được, nhấn mạnh các xu hướng hay các điểm quan tâm.

4.   Kết luận: Tóm tắt những đóng góp chính của bài viết.

5. Tài liệu tham khả Được liệt kê ở cuối báo cáo theo trình tự alphabet và theo thứ tự sắp xếp như sau: (Size: 13; Hanging: 0,4cm; Before, after: 0pt; At leats: 13pt):

[1]       Tên tác giả. Năm xuất bản. Tên bài báo (sách hoặc báo cáo khoa học. Tên tài liệu, số hiệu (nếu là bài báo và sách) hoặc tên hội nghị, hội thảo. Ngày và nơi họp (nếu là báo cáo khoa học). Nơi xuất bản.

[2]       Trường hợp tài liệu tham khảo nhiều thì chỉ nêu một số tài liệu chính.


LƯU Ý:

Hình vẽ, bảng biểu, công thức phải rõ ràng. Cụ thể:

Bảng 1. Tên bảng (Size: 13,5; Before, after: 6pt; At least: 13pt, in đậm)

Hình 1. Tên hình (Size: 13,5; in thường).

Công thức sử dụng mathtype, không dùng equation.

Tôi/ Chúng tôi khẳng định kết quả của bài báo này chưa được công bố ở bất kỳ ấn phẩm nào hoặc đã được công bố tại....

 
 

 Download template của Hội nghị tại /Portals/7/Template 2023.doc

Các tin khác