4/26/2023 10:10:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
GS.TS Trịnh Minh Thụ                           Hiệu trưởng                                          Trưởng ban   
 
PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái                  Phó Hiệu trưởng                                    Phó Trưởng ban   
 
PGS.TS Hồ Sỹ Tâm                              Trưởng phòng KHCN&HTQT                Ủy viên      
 
TS. Lê Quang Tuấn                               Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT         Ủy viên