4/17/2017 10:23:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TÊN BÀI
 
(Font chữ in hoa; Size: 18; Before, after: 24pt; At leats: 13pt) 
 
Nguyễn Văn A1, Nguyễn Văn B2, Nguyễn Văn C3 và Nguyễn Văn D4
(Font chữ in thường; Size: 15; Before, after: 0pt; At leats: 13pt)
1Đơn vị công tác, email (Font  chữ in nghiêng; Size:15; Before, after: 0pt; At leats: 13pt)
2,3,4Đơn vị công tác (Font  chữ in nghiêng; Size: 15; Before, after: 24pt; At leats: 13pt)
  

Chú ý: - Không quá 4 tác giả, chỉ điền email của tác giả chính

         - Để thực hiện quy trình phản biện kín, đề nghị không điền phần thông tin tác giả, chỉ điền vào bản hoàn chỉnh (camera ready) sau khi có ý kiến phản biện.

QUY ĐỊNH CHUNG:

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, khổ giấy A4 chia 02 cột (width: 8,75cm, spacing: 0,5cm); font chữ Times New Roman cỡ chữ 13,5; dài không quá 03 trang kể cả bảng biểu, hình vẽ và tài liệu tham khảo.

Các bài viết đúng mẫu quy định mới được phản biện kín.

Tác giả có nhiệm vụ chỉnh sửa nội dung theo ý kiến phản biện và có trách nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị.

Tác giả có bài viết đã công bố kết quả ở ấn phẩm khác (phải ghi rõ nguồn đăng bài) được báo cáo tại Hội nghị nhưng không được in lại bài trong Tuyển tập Hội nghị.

PHẦN NỘI DUNG:

Nên bao gồm các nội dung sau: (Font chữ Times New Roman; Size: 13,5; Justifed; Firstline: 0,5cm; Before, after: 0pt; At leats: 13pt; Tên mục in hoa, đậm; Before, after: 7pt)

1. Giới thiệu chung

2. Phương pháp nghiên cứu

3.  Kết quả nghiên cứu: Trình bày rõ ràng kết quả đạt được, nhấn mạnh các xu hướng hay các điểm quan tâm.

4. Kết luận: Tóm tắt những đóng góp chính của bài viết.

5. Tài liệu tham khả Được liệt kê ở cuối báo cáo theo trình tự alphabet và theo thứ tự sắp xếp như sau: (Size: 13; Hanging: 0,4cm; Before, after: 0pt; At leats: 13pt):

[1]        Tên tác giả. Năm xuất bản. Tên bài báo (sách hoặc báo cáo khoa học. Tên tài liệu, số hiệu (nếu là bài báo và sách) hoặc tên hội nghị, hội thảo. Ngày và nơi họp (nếu là báo cáo khoa học). Nơi xuất bản. Trường hợp tài liệu tham khảo nhiều thì chỉ nêu một số tài liệu chính.

LƯU Ý:

Hình vẽ, bảng biểu phải rõ ràng. Cụ thế:

Bảng 1. Tên bảng (Size: 13,5; Before, after: 6pt; At least: 13pt, in đậm)

Nội dung: Size: 12,5; At leats: 13pt; Before, after: 2pt, in nghiêng.

Hình 1. Tên hình (Size: 13,5; in thường).

Tôi/ Chúng tôi khẳng định kết quả của bài báo này chưa được công bố ở bất kỳ ấn phẩm  nào hoặc đã được công bố ở…

Điện thoại liên hệ:………………………...