4/17/2017 3:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kế hoạch dự kiến

 

12g00 ngày 01/8/2022

Hạn cuối nộp bài (không điền thông tin tác giả)

 

12h00 ngày 05/9/2022

  

Ban Khoa học rà soát và chốt kết quả phản biện

 

12h00 ngày 12/9/2022

 

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện

12g00 ngày 21/9/2022


Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (đã điền đầy đủ thông tin tác giả)

 

16/11/2022


Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên