4/17/2017 3:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

02/8/2020

Hạn cuối nộp bài

25/8/2020

Kết thúc phản biện lần 1

02/9/2020

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến của phản biện lần 1

07/9/2020

Kết thúc phản biện lần 2

08/9/2020

Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject)

10/9/2020

Nộp bài hoàn chỉnh

18/11/2020

Hội nghị thường niên