5/15/2023 4:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kế hoạch dự kiến

 

12g00 ngày 31/7/2023

Hạn cuối nộp bài (không điền thông tin tác giả)

 

12g00 ngày 01/9/2023

  

Chốt kết quả phản biện

 

12g00 ngày 11/9/2023

 

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện

12g00 ngày 18/9/2023


Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (đã điền đầy đủ thông tin tác giả)

 

16/11/2023


Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên