5/15/2023 5:03:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 

1.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

Cơ khí

2.

TS. Tạ Quang Chiểu

Công nghệ thông tin

3.

PGS.TS Trần Thanh Tùng

Công trình

4.

TS. Nguyễn Nhất Tùng

Điện - Điện tử

5.

PGS.TS Nguyễn Thị Thế Nguyên

Hóa - Môi trường

6.

PGS.TS Bùi Thị Ngọc

Kinh tế và Quản lý

7.

GS.TS Phạm Thị Hương Lan

Kỹ thuật Tài nguyên nước, Hóa - Môi trường

8.

TS. Tô Mạnh Cường

Luật và Lý luận chính trị

9. 

TS. Nguyễn Văn Sơn

Ngôn ngữ Anh

10.

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi