Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo số 1: Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021

6/1/2021 11:29:00 AM

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021 của Trường Đại học Thủy lợi dự kiến được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Hội nghị là một diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài trường giới thiệu, chia sẻ các phương pháp và kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất