4/27/2020 4:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tiểu ban: Công trình

 

PGS.TS Trần Thanh Tùng

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Kỹ thuật TNN, Thủy văn - Thủy lực

 

PGS.TS Hoàng Thanh Tùng

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Hóa - Môi trường

 

GS.TS Vũ Đức Toàn

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Công nghệ thông tin

 

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Điện - Điện t

 

TS Nguyễn Nhất Tùng

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Cơ khí

 

TS Đoàn Yên Thế

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Khoa học xã hội

 

TS Tô Mạnh Cường

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Kinh tế và Quản lý

 

TS Lê Thanh Phương

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Ngôn ngữ Anh

 

ThS Nguyễn Thị  Hồng Anh

Trưởng tiểu ban