5/15/2023 5:05:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

1.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Trường Đại học Thủy lợi

Trưởng ban

2.

PGS.TS Nguyễn Thị Thế Nguyên

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

3.

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

4.

GS.TS Thiều Quang Tuấn

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

5.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

6.

PGS.TS Nguyễn Châu Lân

Trường Đại học GTVT

Ủy viên

7.

PGS.TS Khổng Cao Phong

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

8.

TS. Phạm Đức Đại

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

9.

TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Trường Cơ khí - ĐHBKHN

Ủy viên

10.

TS. Nguyễn Việt Hưng

Trường Đại học KTQD

Ủy viên

11.

TS. Lê Văn Chính

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

12.

TS. Đặng Xuân Thọ

HV Chính sách và Phát triển

Ủy viên

13.

TS. Nguyễn Hữu Thọ

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

14. 

TS. Trần Thị Ngọc Thuý

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

15.

GS.TS Hoàng Thị Kim Quế

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

Ủy viên

16.

TS. Lâm Thị Lan Hương

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên